Gamla och nya myter om snus

Ogrundad skräckpropaganda från myndigheter
samt okunniga och illvilliga propagandister.

Vi har hört det till leda: "Att röka är mycket farligare än att snusa" och "att snusa är minsann lika farligt som att röka". "Snus innehåller glas". "Snus orsakar hjärt-kärlsjukdomar". Snus är cancerframkallande". "Snus ger infektioner i munhålan". "Snus orsakar karies och tandlossning". "Snus gör dig trött och försämrar din kondition". mm. mm. Inget av dessa påståenden har vetenskapligt bevisats! Ibland hör man argumentet att snus innehåller 1.500 olika kemiska ämnen. Så rysligt intressant. Hur många ämnen finns det i leverpastej?


Vem håller myterna vid liv?

Socialstyrelsen påstår att "Snus skadar din hälsa allvarligt" men medger nu, efter hårt tryck från forskare, att det inte finns något bevis på att snus är cancerframkallande. Man säger att det är EU som bestämt att det skall stå "Orsakar cancer" på varenda snusförpackning. Dessa myndigheter och organisationer gör allt de kan för att hålla myterna vid liv:

Apoteksbolaget, Cancerfonden, Hjärt-lungfonden, Folkhälsoinstitutet, Aktionsgruppen Tobaksfritt Göteborg 2000, Tobaksenheten i Skaraborg, m.fl.


Min roll i det hela

"Den där Bengt Sändh är bara en snusfabrikör som har ett kommersiellt intresse av att framhålla snusets ofarlighet". "Bengt Sändh har väl ingen läkarutbildning". Dessa båda påståenden är nog så riktiga. Visst är jag intresserad av att sälja snus och jag har inte ägnat en minut åt att forska i snusets skadlighet. Därför påstår jag heller ingenting som jag själv hittat på men jag är läskunning och har ägnat åtskillig tid till att studera vad ett stort antal forskare skrivit i sina rapporter och jag sammanfattar och återger vad dessa vetenskapsmän skrivit och sagt. Här följer utdrag ur ett antal rapporter.


Snus och cancer

Analysis of the relationsship between smokeless tobacco and cancer based on data from the national mortality followback survey. T Sterling, W. Rosenbaum and J. Weinkam. School of Computing Science, Simon Fraser University. Canada 1991.
Denna undersökning på amerikansk befolkning visar att användandet av snus och tuggtobak inte ökar riskerna för cancer i munnen eller matsmältningsapparaten till skillnad från rökning och alkohol.

Statement of Professor i odontologi Tony Axell. Malmö 1986.
Professor Axell säger att han trots sin stora erfarenhet inte kan säga sig ha sett några bevis på att snus orsakar muncancer. I det storsnusande Sverige är muncancer en relativt ovanlig sjukdom jämfört med i många andra länder där man inte alls använder snus.

Citat ur en intervju med professor Tony Axell i Göteborgs-Postens söndagsbilaga 23/4-94:
Jag är nog den i Europa som tittat på flest snusare och jag har aldrig sett ett enda fall av cancer på grund av snusning.

Occurence of leucoplakia and other oral white lesions among 20333 adult Swedish people. Professor Tony Axell. Malmö 1986.
Av denna rapport framgår att snusare får en beläggning på munslemhinnan som kallas Leucoplakia. Det är tveksamt om dessa skador verkligen är cancerframkallande.

Tobacco, alc and the risk of Gastric cancer. A population-based case-control study in Sweden. E. Hansson, H. Johansson O. Nyrén, R. Bergström, A. Wolk. 1994.
Här konstaterar man att snusare inte löper större risk att få magcancer än icke-nikotinister.

Abstract from "World Conference on Laryngeal Cancer". Sidney Australia 1994. F. Lewin, L.E. Rutqvist, H. Johansson, J. Wennerberg, Södersjukhuset Stockholm.
Man slår här fast att snusare inte löper större risk att få cancer i huvud- och nackregionerna än icke-nikotinister.

Tobacco use and cancer. N. Vigneswaran, K. Tilashalski. B. Rody, P. Cole. University of Alabama at Birmingham. 1995.
Rökare kan avsevärt minska risken att få cancer genom att gå över till snus.

Professor Brad Rody gav 1995 ut en bok med titeln: "For smokers only. How Smokeless Tobacco Can Save Your Life". I boken rekommenderar han alla rökare att gå över till snus. Han säger vidare att snus är ofarligare än kaffe. Vi får vidare veta att det inte är nikotinet som är cancerframkallande utan istället de rökgaser som bildas vi förbränning av tobak.

Mutagen levels in urine from snuff users, cigarette smokers and non tobacco users - A comparison. M. Curvall, L.Romert, E. Norlén, C R Enzell. Stockholm 1986.
Man konstaterar här att halten av mutagena ämnen i urinen inte ökar vid snusning.

Snus, rökning och alkohol som riskfaktorer för munhålecancer. Elsy-Britt Schildt, Mikael Eriksson, Lennart Hardell, Anders Magnusson. Institutionerna för onkologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Universitetssjukhuset i Lund, Onkologiska kliniken, Regionsjukhuset, Örebro, Yrkes och miljömedicinska kliniken, Regionsjukhuset, Örebro.
Man har här undersökt samtliga fall av munhålecancer i norra sjukvårdsregionen under åren 1980-89 och jämfört med lika många kontrollpersoner. "Slutsats: Denna studie bekräftar tidigare visat samband mellan munhålecancer och daglig konsumtion av öl och sprit, men ej av vin. Exponering av alkohol uppvisade i denna studie det starkaste sambandet med munhålecancer. Studien visar också samband mellan rökning och cancer i munhålan. Däremot kan ej någon överrisk för munhålecancer iaktagas hos aktiva eller f d snusare, dock kan en svag men ej signifikant överrisk för läppcancer ses hos denna grupp.


Ur intervju med professor Freddie Lewin, Dr i Onkologi, Överläkare på Södersjukhuset:
"Visst finns det cancerogena ämnen i snus. Men nu har vi ju i ett mycket storskaligt experiment, som omfattar 2,5 miljoner invånare, sett efter om det leder till fler cancerfall och det gör det inte. Vi har inte bevisat att snus är ofarligt men att det är oerhört sannolikt att det är oerhört mycket mindre farligt än tobaksrökning".
När det gäller Socialstyrelsens varningsetiketter menar Lewin att stämpeln på snusdosorna är olycklig och tillägger: "Att gå ut med påståenden och direktiv på lös grund sänker folks tilltro till myndigheter och det kan ju inte vara vad de vill".


Sammanfattning. Snus-Cancer

Ett överväldigande flertal av forskare är eniga. Man har inte lyckats se något enda fall av snusrelaterad cancer när det gäller svenskt snus. Trots att vi i vårt land har använt fuktigt snus sedan slutet av 1700-talet och nu har nästan en miljon snusare som petar i sig drygt 5 miljoner kilo snus per år samt det faktum att vi har världens bästa cancerstatistik så kan ingen visa på ett enda säkert fall av snuscancer och ännu mindre tala om vad något sådant fall vårdas. Har Du, käre läsare, någonsin känt någon som fått snuscancer. Jag har det inte. Däremot har jag känt många rökare som fått cancer och avlidit, däribland min egen mor. Vi har 40.000 nya cancerfall per år, av dessa är endast 400 fall muncancer. Det är mindre än i de flesta länder där man inte snusar alls. I Norrland, där man snusar mest är, märkligt nog, muncancerfrekvensen lägst.

Den 1:a februari 97 fick vi massmedia veta att Socialstyrelsen medger att det inte finns någon forskning som pekar på ett samband mellan snus och cancer. Nu borde Socialstyrelsen begära av regeringen att man hos EU hemställer om att få slopa varningsetiketterna på snusförpackningarna men detta underlåter man. Det skulle innebära en alltför stor prestigeförlust för socialbyråkraterna och därför söker man förhala det hela i det oändliga genom att säga sig vilja invänta resultatet av en ny stor undersökning. Så kan man naturligtvis hålla på hur länge som helst. Socialstyrelsens agerande är djupt oärligt och visar på en otrolig arrogans mot det vetenskapliga symposium man själv anordnat och de forskare som deltagit i detta. Samtidigt börjar man yra om tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar. Hur det förhåller sig med dessa påstådda samband kan Du läsa nedan.


Snus och munhåla

Ur en intervju i Göteborgs-Posten i april 94 med Professor Tony Axell.
I Tobaksbladet som ges ut av Aktionsgruppen Tobaksfritt Göteborg påstås att snusning ger fler hål i tänderna. Professor Axell svarar: Detta är en myt. Snarare förhåller det sig tvärtom i och med att snus skapar en basisk miljö i munhålan. Inte heller uppstår tandlossning av snus som det gör av rökning. Däremot sker en tillbakadragning av tandköttet.

Impact of consuption factors on soft tissuechanges in Swedish moist snuff users: a histologic study. G. Andersson, T.Axell, Å. Larsson. Dep. of Oral Medicine. Malmö 1990.
Denna rapport visar att tandköttet inte får mer nedsatt läkeförmåga om man är långtidssnusare än om man snusar tillfälligt.

Min kommentar: Alla erfarna snusare vet att man får en väldigt ful slemhinna på den plats där prillan förvaras och det är sådana färgbilder man gärna visar upp som skräckfoto i propagandan mot snus. En forskare säger att det ser ut som elefanthud. Han saknar sinne för proportioner. Det ser förvisso inte trevligt ut men slemhinnor är någonting som hela tiden förnyas och byter man plats på prillan under ett par dygn är den lika rosa och betagande vacker som på en icke-nikotinist.

Is snuff a potential risk factor in occlusal wear? Docent Tomas Magnusson. Departement of Stomatognathic Physiology. Jönköping.
Undersökningens slutsats är att användadet av snus inte torde utgöra någon väsentlig risk för tandslitage.

Snus och hjärt-kärlsjukdomar

Cardivascular risk factors in young snuff-users and cigarette smokers. Dep. of Internal Medicine Luleå-Boden. M.Eliasson & E. Hägg.
Här konstateras att riskerna för hjärt-kärlsjukdomar är stora för rökare men obetydliga för snusare.

Tobacco and myocardial infarction: is snuff less dangerous than cigarettes? Dep of Medicine Luleå-Boden Hosp. F: Huhtasaari, K. Asplund, V Lundberg, P O Vester.
Visar på högre risk för hjärtinfarkt hos snusare än hos icke-tobaksanvändare. Dock inte signifikant.

Smokeless Tobacco, Cardiovascular Risk Factors and Nicotine and Cotinine Levels in Proffessional Baseboll Players. D. Siegel, N. Benowitz, V L Ernster, D G Grady, W. Hauck.
En undersökning i USA gjord på 1061 basebollspelare visade att 477 av dem använde snus eller tuggtobak. Riskerna för hjärt,-kärlsjukdomar hos dessa visade sig vara minimala.


Gunilla Bolinder

Gunilla Bolinder är avdelningsläkare på Karolinska sjukhuset. Hon ingår i sammanslutningen läkare mot tobak - en smått fundamentalistisk grupp för vilken tobak är ett rött skynke och där man inte anstränger sig nämnvärt att göra gradskillnader mellan cigaretter och rökfri tobak. Gunilla svingar sig hurtigt in i debatten med ideliga uttalanden i pressen där hon varnar för snusets fördärvliga inverkan på folkhälsan. Hon tillhörde det fåtal forskare som in i det sista ville se ett samband mellan snus och cancer samtidigt som hon hela tiden påstår att det forskats för lite. Hennes nuvarande käpphäst är att snus ger upphov till hjärt-kärlsjukdomar. Hon säger att snusare har högre puls än icke-nikotinister och det är fullt möjligt. Hur det är med sambandet snusning och hjärt-kärlsjukdomar kan du läsa om i de tre forskningsrapporter som finns ovanför detta stycke. Märkligt nog använder hon inte de resultat hon själv kommit fram till i utan väljer att i stället förlita sig på en annan forskare som lyckats få fram något mer alarmerande siffror. Vad beträffar hennes egna studier så har hon underlåtit att korrigera för effekten av alkoholförtäring. Mycket tyder på att snusare dricker lite mer än genomsnittet så det är inte omöjligt att det är en alkoholeffekt hon forskat i. Det är knappast människokärlek och omtanke om folkhälsan som är Gunillas drivfjäder. Om Gunilla Bolinder slutar att larma om snuset kommer säkerligen ännu fler rökare att gå över till snus och det skulle gagna folkhälsan i allra högsta grad.


Snus och idrott

I en broschyr som man delade ut gratis på apoteken 1994 kunde man läsa att den som snusar blir fort trött, andfådd och orkeslös. Det kan jag inte förstå. Tre kronor vann guld i OS och inte var de tröttare, mer andfådda och orkeslösa ut än spelarna i de lag de besegrade.

Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten 8/11-95.
Här anser några forskare att tobak skall klassas som dopingmedel. De har undersökt 3.000 idrottsmän och konstaterat att 30% av männen och 15% av kvinnorna använde nikotin. Man säger att nikotin ökar uppmärksamheten, vakenheten och handlingsberedskapen. (Häpp!)

Aftonbladet 25/1-97
En forskargrupp vid Karolinska har undersökt 144 medelålders brandmän. 48 stycken var snusare och 31 rökare medan resterande 65 inte använde tobak alls. Snusarna hade lika bra konditions- och blodvärden som icketobaksbrukarna. Rökarna visade däremot en mycket sämre syreupptagningsförmåga.


Glas i snus

Öppna din dosa och håll den under en lampa, sätt på Dig glasögonen, ta gärna ett förstorings-glas och titta noga på snuset. Du kommer att upptäcka ett och annat litet ljust korn som inte kan vara tobak. Det är sandkorn på bråkdelen av en millimeter - inte glas. Folk som sett dessa små glittrande korn har dragit slutsatsen att "Det finns glas i snus för att det skall bli
små hål i munslemhinnan så att kroppen lättare skall tillgodogöra sig nikotinet". När en myt upprepas tillräckligt ofta genom flera decennier så blir den till slut ett axiom. Jag trodde själv att det fanns glas i snus ända tills jag själv gjorde mina första experiment med att framställa denna vara. I det gamla snusrecept jag hittade fanns det inget glas men när jag gjort min första sats hade jag lik förbannat samma små prickar som i Swedish Match:s produkter. När jag fortsatte i större skala tog jag massor av hårt torkade tobaksblad i stora kartonger och stoppade tobaken i min två meter höga kvarn. När jag tömt kartongen och vickade den fann jag en halv kaffekopp fin sand som blivit kvar i hörnet. Denna sand finns i all tobak och är omöjlig att helt avlägsna. Myten dyker upp då och då men vid undersökning i laboratorier finner man aldrig något glas. Nikotin resorberas lätt av oskadad hud vilket bevisas av att det inte finns tillstymmelse till glas i vare sig nikotintuggummi eller nikotinplåster. Det finns alltså ingen som helst anledning att sätta glas till snus. Glas skall man ha till snapsen.


Hur länge lever snusare?

För några år sedan intervjuade man en forskare i Sveriges Radio och ställde frågan: -Hur hög är dödligheten bland snusare. Den är hundra procent löd det nog så riktiga svaret. Men hur är det med överdödligheten? En forskare vid namn Gunilla Bolinder säger i en rapport från 94 att riskfaktorn är 1,4 vad beträffar dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Detta låga tal tangerar felmarginalen och observera att denna studie inte korrigerar för alkoholkonsumtion vilket är en känd riskfaktor i sammanhanget. Hösten 95 kom en amerikansk rapport som sa att medellivslängden för amerikanska snusare är 14 dagar kortare än för icke nikotinister.


Snus är vanebildande!

Jag vet ingen som sökt förneka detta faktum och jag tänker inte bli den förste. Det är mycket svårt för en inbiten snusare att sluta med lasten. "Vanebildande" är ett mycket värdeladdat ord och därför mycket användbart för dem som vill propagera. Därför vrålar Socialstyrelsen, Apoteksbolaget, Cancerfonden, Hjärt- Lungfonden, Folkhälsoinstitutet och en lång rad andra propagandister ordet "vanebildande" unisont. Själv skulle jag vilja göra experimentet att ta bort kaffeautomaterna från dessa institutioner under en dag och jag är övertygad om att vi skulle se en massa tjänstemän klättra på väggarna och klösa ner tapeter. Snacka om abstinensbesvär.


Snus är bra för folkhälsan!

Jag påstår inte att det är nyttigt att snusa och bäst vore det väl om vi alla kunde låta bli alla laster såsom snus, godis, alkohol, kaffe och andra droger men ett sådant samhälle har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Då är det bra om folk hänger sig åt de minst farliga lasterna. Vi vet att det inom EU området dör runt 400.000 människor till följd av rökning varje år. I USA är siffran närmare 500.000. Vi vet att drygt 20% av all cancer är rökrelaterad. På 60-talet rökte 50 % av landets manliga befolkning medan siffran i dag är 20%. I dag snusar man i stället och det är ingen tvekan om att det är snusets förtjänst att så många slutat röka. Vi röker minst i hela västvärlden tack vare snuset. Skulle EU förbjuda vårt fuktiga svenska snus så skulle vi otvivelaktigt få flera hundratusen nya rökare och det vore en katastrof för folkhälsan.


Snus och impotens?

En dag, för ett par år sedan, ringde mig Staffan Dopping på riksradion för en direktsänd radiointervju. Jag fick veta att man i studion hade en kvinnlig läkare som undersökt ett antal byggnadsarbetare och konstaterat att risken för impotens ökar om man snusar. Nu vet inte jag hur sexig denna läkare var eller hur undersökningen gick till men Staffan undrade om jag hade någon kommentar och jag svarade: Jag är 56 år och har snusat sen jag var 15 och jag kan lova dig att det är styv fuling varenda natt, vill du tala med min fru? Jag vet inte vilket värde denna forskningsrapport har. Byggnadsarbetare har tunga arbeten och det är känt att idrottsmän som ofta utsätter sig för fysiska ansträngningar är mer drabbade av impotens än genomsnittet. Dessutom må det vara vars och ens ensak om han föredrar att snusa framför att knulla.


Leder snusning till rökning?

Ett annat helt ogrundat vulgärargument lyder: "Snuset leder över till rökning". Hur vet man det? Påståendet kan aldrig bevisas för hur skall man kunna bevisa att en snusare inte hade blivit rökare om det inte funnits snus. Påståendet är alltså helt gripet ur luften. Den yngling som är predestinerad att prova snus är säkert lika intresserad att prova rökning. Vad vi däremot med säkerhet vet är att flera hundratusen rökare gått över till snus sedan 1960-talet och det gör en enorm vinst för folkhälsan.


Verkliga hälsorisker

Professor Tony Axell säger att av dem som använder portionssnus får var 25:e tillbakadraget tandkött. Blodtrycket ökar och då främst hos ovana snusare. (Vilket kan vara bra för folk med för lågt blodtryck). Jag har inte hittat någon forskningsrapport i saken men i en tidningsintervju säger en man vid namn Gunnar Tyringer och som titulerar sig yrkesmedicinare: Nikotin gör att tarmaktiviteten ökar och att urinutsöndringen fördröjs. Snus är vanebildande. Här vill jag även avråda gravida kvinnor att snusa då man vet att nikotin påverkar fostrets vikt, precis som kaffe.
En annan nackdel med snus är att det är svårt att vissla med prillan inne.


Snus bör registreras som läkemedel!

Professor Brad Rody uppmanar rökare att rädda sina liv genom att gå över till rökfri tobak. Som jag tidigare nämnt har flera hundratusen svenskar, sedan 60-talet, lyckats sluta röka genom att gå över till snus. Snus är bevisligen det mest effektiva rökavvänjningsmedlet. I dag säljer man på apoteken olika rökavvänjningspreparat i form av tuggummi, plåster och nässpray. Alla dessa medel är starkt nikotinhaltiga men märkligt nog har ingen forskare undersökt om dessa medel kan vara cancerframkallande. Jag anser därför att snus borde klassas som läkemedel på samma villkor som Nicorette men risken är väl då att man bara får handla snus på apotek. Att medellivslängden nu ökar mer för män än för kvinnor har två orsaker. Dels har männens arbetsmiljö blivit bättre men den största orsaken är att män gått över från cigaretter till snus medan rökningen ökat bland kvinnor.


Kan nikotin motverka Alzheimers sjukdom?

I den vetenskapliga tidningen Nature i oktober 96 skriver tre forskare att det finns starka skäl att anta att nikotin kan förhindra uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Nikotinet stimulerar aktiviteten hos en del av hjärnans receptorer. I en del av hjärnans celler förhindras då den plackbildning (plack-proteinkluttar) som om den får fortsätta kommer att klämma ihop hjärncellerna så att de degenererar.


Snus och kaffe

Professor Brad Rody säger i sin bok att kaffe är farligare än snus och visst kan det vara intressant att jämföra dessa båda droger. Forskare säger att kaffe torkar ut kroppen. Fertila kvinnor som dricker tre koppar kaffe om dagen minskar fertiliteten med 22 procent och blir de gravida så föder de barn med lägre födelsevikt. Kaffe kan orsaka magbesvär. Kaffe är vanebildande mm.
Snus nyttjas bara av 10 procent av vårt folk medan så gott som alla vuxna dricker kaffe. Det är inte opportunt att propagera mot kaffet men om kaffet nyttjats av en minoritet så skulle man säkerligen ha föreslagit att det inte skulle få säljas till ungdomar under arton år samt försett varje paket med varningstexter. Jag tillhör det fåtal som dricker mindre än 5 koppar i månaden men det vore mig fjärran att terrorisera de som dricker kaffe. Varenda vuxen skall självfallet ha rätt att själv avgöra om han eller hon skall snusa och/eller dricka kaffe.


Slopa skatten på snus!

Varför har vi en speciell skatt på snus. Jag skulle kunna förstå det om det var så att snusningen orsakade samhället dryga kostnader på sjukvårdssidan men när så inte är fallet är snusskatten helt orättfärdig och ogrundad. Om man tog bort denna beskattning så skulle säkerligen ytterligare flera hundratusen rökare gå över till snus vilket skulle minska samhällets utgifter enormt inom bara några få år.


Varför denna rabiata propaganda?

Jag har ofta undrat över vad som får myndigheter, organisationer och enskilda att så rabiat föra skräckpropaganda mot snuset. Vad är det som får dem att med papegojors envishet upprepa gamla myter, hänge sig åt lögnaktiga påståenden, felcitera forskningsrapporter och citera antaganden i gamla rapporter och förtiga yngre rapporter som vederlägger äldre? Jag kan inte se annat än att det rör sig om fanatiska hälsoivrare som gjort politik av saken och vill framhålla sin egen förträfflighet genom att racka ner på andra. En sak vet jag, det har ingenting med omtanke och människokärlek att skaffa. Tvärtom tror jag att många av dessa propagandister skulle jubla inombords om någon dog i en snusrelaterad sjukdom så att de kunde säga: Vad var det jag sa?
Varje gång en forskningsrapport visar att man inte kan se något samband mellan snus och sjukdom svarar propagandisterna något i stil med: "Vi vet för lite. Det har inte forskats tillräckligt på området. Sverige är ett för litet område med för få snusare som snusat för kort tid för att vi skall kunna dra några slutsatser. Det krävs mer forskning, först år 2010 kan vi säga hur farligt snus är". Högst egendomligt, tycker jag. Vi har som sagt använt vårt fuktiga snus sedan slutet av 1700-talet och vi är nästan en miljon som stoppar i oss 5 miljoner kilo snus per år. Jag tycker att det forskats enormt mycket men det måste ju bli allt tråkigare att forska efter saker som inte finns. Har man inte hittat några allvarliga snusrelaterade sjukdomsfall hittills så lär man inte göra det till år 2010.

Mina brev

För två år sedan skrev jag vid två tillfällen till Riksåklagaren och anmälde att Socialstyrelsen tvingade mig och Swedish Match att skriva "Orsakar cancer" på snusförpackningarna, trots att all forskning visar på motsatsen. Efter 14 månader svarade Riksåklagaren att: "Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts". Av detta kan vi lära att Socialstyrelsen äger full rätt, att i stor skala, sprida helt ogrundad och missvisande propaganda till medborgarna.
Vidare skrev jag ett brev till Socialstyrelsen med följande lydelse: "I likhet med snus så innehåller våra olika rökavvänjningsmedel nikotin. Dessa medel finns i form av depåplåster, nässpray och tuggummi. Jag kräver nu att få in den dokumentation som visar att det inte finns något samband mellan dessa rökavvänjningsmedel och cancer". Socialstyrelsen svarade kort att: "Dessa rökavvänjningsmedlen har provats enligt de metoder som är brukliga för läkemedel".
Jag konstaterar att man överhuvudtaget inte brytt sig om att undersöka om det finns något samband mellan ex.vis Nicorette och cancer. Detta är horribelt med tanke på all den forskning som lagts ner på att undersöka om snus ger cancer.
Ärkebiskop Gunnar Weman var ett föredöme. Jag skrev till honom att jag i söndagskolan fått lära mig att om man ljuger så kommer man inte till himlen. Var hamnar jag när Socialstyrelsen tvingar mig ljuga på varje snuspaket och var hamnar de som tvingar andra att ljuga. Redan efter några dagar svarade ärkebiskopen att han tog avstånd från gamla tiders skrämseltaktik och att det bara är Gud som avgör var man hamnar efter det jordiska. Snabba och raka besked med vändande post.


Vargen kommer!

Du minns säkert sagan om pojken som skojade och skrek: "Vargen kommer" så många gånger att folk inte trodde honom när vargen verkligen rasslade fram ur snåren. Sagan borde läsas högt hos de myndigheter och organisationer som i rask takt anstränger sig att förbruka det lilla förtroende de åtnjuter hos medborgarna.

Ingen sängsnusare har blivit innebränd!

Ingen har insjuknat till följd av passiv snusning!

Ingen har orsakat skogsbrand genom att spotta ut en prilla!

Det är snuset som gör oss svenska män till jordens charmigaste karlar!

Bengt Sändh